Fleet management a GPS


Fleet management, správa vozového parku, ve firmÄ› zajiÅ¡Å¥uje vÅ¡echny Äinnosti, které souvisí s pořízením vozidel, jejich správou, servisní péÄí o nÄ›, obnovou vozového parku a jeho odpisem. Komplexní správa vozového parku zahrnuje výbÄ›r vozidel podle požadavků a daných specifikací, jejich nákup spoleÄnÄ› s Å™eÅ¡ením financování a stanovení právního rámce pro používání vozidel zamÄ›stnanci nebo jejich propůjÄování dalším uživatelům. PÅ™i provozování vozidel se zaměřuje zejména na pojiÅ¡tÄ›ní vozidel s dostateÄným pojistným krytím, pravidelné servisní prohlídky a opravy vozidel po dopravních nehodách, likvidaci případných Å¡kod, péÄi o pneumatiky pÅ™i sezónním pÅ™ezouvání, nakonec i o odprodej vozidel. Nedílnou souÄástí je i správa informací o Å™idiÄích, o rozsahu jejich Å™idiÄského oprávnÄ›ní, pravidelných Å¡koleních a profesionálních atestacích.

rozvoz dodávka

V užším pojetí jde o GPS monitoring vozidel a monitoring prostÅ™ednictvím dalších přídavných zařízení, jež poskytují správci vozového parku informace o aktuální poloze vozidla a dalších technických parametrech. U vozidel nebo stavebních strojů lze nejen urÄit online aktuální polohu vozidla, ale i zpracovávat Knihy jízd s rozliÅ¡ením jednotlivých Å™idiÄů nebo služebních a soukromých jízd, měřit množství paliva v palivové nádrži, vyhodnocovat jízdní styl nebo produktivitu práce. Firmy, působící na trhu jsou schopny pÅ™izpůsobit softwarové výstupy podle konkrétních požadavků zákazníka.

auta město

ZkuÅ¡enosti ukazují, že tam, kde byl monitoring vozidel zaveden, doÅ¡lo prokazatelnÄ› ke zvýšení produktivity práce a snížení ztrát pohonných hmot, nÄ›které údaje hovoří až o 20 procentní úspoÅ™e. Firma si tak zajistí efektivní a úÄinnou kontrolu nákladů a výrazné snížení administrativy, spojené se sledováním a evidencí provozních parametrů. ZjednoduÅ¡enÄ› lze říci, že monitoring vozidel zajistí provozovateli informace o tom, v jakých Äasech, na jakých místech a jakým způsobem pracují jejich zamÄ›stnanci a jejich vozový nebo strojový park.